Všeobecné obchodné podmienky

Nákupné podmienky

 1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našich webových stránkach www.jewelz.sk.
 2. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:
  • Ak nakupujete ako súkromná osoba, povinné údaje potrebné k objednaniu tovaru sú meno a priezvisko, ulica s popisným číslom, mesto, PSČ, štát, telefón a email.
  • Ak nakupujete ako fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, uveďte tiež obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO a DIČ.
 3. Detaily objednávky Vám pošleme emailom na Vami zadanú emailovú adresu. Dostupnosť tovaru je uvedená formou ikoniek pri jednotlivom tovare. 
 4. Kupujúci môže uskutočniť platbu za tovar objednaný na Jewelz na dobierku alebo bezhotovostným bankovým prevodom. V prípade dobierky je platba uskutočnená pri prevzatí tovaru na pobočke Slovenskej pošty alebo od zástupcu prepravnej spoločnosti. V prípade bezhotovostného prevodu je po spracovaní objednávky vystavená kupujúcemu zálohová faktúra. Po úhrade zálohovej faktúry je tovar zaslaný na adresu kupujúceho.
 5. Dodanie tovaru uskutočňujeme prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti vždy podľa špecifikácie spôsobu dopravy v objednávke uskutočnenej z webových stránok www.jewelz.sk.
 6. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, priezvisko, adresa, telefón).
 7. Pri prebratí tovaru obdržíte doklad o prebratí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci poštou obvykle spolu s dodaným tovarom, najneskôr však do 14 dní od doručenia tovaru.
 8. Objednávateľ ako spotrebiteľ má možnosť odstúpiť od zmluvy do 10 dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodne, kontaktuje predávajúceho a zašle mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašle spolu s dokladom o kúpe späť na adresu Jewelz s.r.o., Magurská 1205/3, 04001 Košice. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.
 9. Vyhradzujeme si právo zmeny cien. Cena je vždy potvrdená v okamihu prevzatia faktúry vzhľadom na rôznu výšku expedičných nákladov.
 10. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
 11. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, dodávateľom, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.
 12. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

Tieto nákupné podmienky sú platné od 15.12.2008. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade
  • ak je kupujúci fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  • ak je kupujúci fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla (miesta podnikania), IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Kupujúci vyhlasuje, že v zmysle ustanovení § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín.
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Doprava

Ceny dopravy po celom Slovensku

Spôsob dopravy: Dátum doručenia Cena s DPH
Slovenská pošta - obchodný balík do 2 kg Do 3 pracovných dní 2,96 €
Slovenská pošta - Express do 1 kg Do 2 pracovných dní 6,91 €
UPS - kuriérska spoločnosť do 2 kg Nasledujúci pracovný deň 3,98 €

Pozn.: Ceny pre balíky s väčšou hmotnosťou ako je uvedená v tabuľke sa riadia cenníkom Slovenskej pošty a spoločnosťou UPS.

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar").
 2. "Predávajúci" je spoločnosť Jewelz s.r.o. so sídlom Magurská 1205/3, 04001 Košice, Slovenská republika, IČ 45562873, IČ DPH SK2023044826.
 3. "Kupujúci" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.
2. Záručné podmienky
 1. Ak Tovar vykazuje zjavné vady, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
 2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady Tovaru, je Kupujúci oprávnený uplatniť reklamáciu.
 3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
2. Vybavenie reklamácie
 1. Reklamácia sa uplatňuje v mieste podnikania Predávajúceho.
 2. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie vady Tovaru opravou, zaistí opravu Predávajúci. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie, v ktorom presne označí vady tovaru. O vybavení reklamácie predajca dohodnutou formou informuje Kupujúceho.
 3. Reklamácie vrátane odstránenia vady budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by šlo o neodstrániteľnú chybu.
 4. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 5. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na kontaktné údaje uvedené na stránke http://www.jewelz.sk/kontakty, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 6. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušnými právnymi predpismi a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
 7. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného Tovaru.
 8. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej manipulácie s Tovarom a v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.
3. Záverečné ustanovenia
 1. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 15.12.2008. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.
4. Záruka
 1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
 2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 3. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného účtovného dokladu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru.
 4. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.